Equip Directiu

El nostre equip directiu esta format pel següents membres:

Esther Hermida       (Directora i Titular)

Francisco Beneito    (Cap d’estudis E.S.O.)

Vicent Bou                  (Cap d’estudis PRIMÀRIA)

Mario Piera                 (Coordinador Pastoral)

Xavi Alafarga              (Administrador)