E.Infantil

En l’ etapa infantil treballem l’ estimulació de les Intel·ligències múltiples perquè cada ésser humà te una combinació única d’ intel·ligències.

“No tot el mon te els mateixos interessos i capacitats; no tots aprenem de la mateixa manera” (Gardner, 1994). I aquesta ha de ser la base per a que l’ escola cree una educació centrada en els alumnes.

Com Centre salesià donem prioritat a l’ atenció a la Diversitat i per això, considerem que s’han d’ incloure oportunitats per potenciar aquelles intel·ligències en les que cada alumne presenta majors capacitats. Per altra part, suposa donar resposta a la diversitat d’estils de aprenentatge existents a través de la combinació de propostes verbals, icòniques, musicals, espacials i matemàtiques y també les relacionades amb la intel·ligència emocional Intrapersonal e interpersonal- i amb el cos i el moviment”.

Una gran diversitat d’ alumnes, que no estan motivats per aprendre o que no saben centrar la seua atenció en l’ aula, requereixen incorporar metodologies més actives com l’ aprenentatge cooperatiu, les rutines i destreses del pensament, el treball per projectes, l’ aprenentatge reflexiu.

El model de treball basat en les Intel·ligències Múltiples està estretament lligat amb els principis i finalitats del Currículum d’ Educació Infantil i amb el Projecte Educatiu com Centre Salesià, principalment perquè tots busquen como objectiu final el desenvolupament integral del xiquet.
A demés dona oportunitats a tots els alumnes, ressalta les diferents capacitats de les persones, afavoreix el treball per projectes, possibilita el treball cooperatiu, atorga especial importància al desenvolupament emocional, afavoreix la participació, motivació i autonomia de l’alumne, així com l’ atenció a la diversitat, fomenta la creativitat dels alumnes i promou el aprendre a aprendre, aprendre a conviure i aprendre a ser.

Aquest procés d’ estimulació se treballa a traves del mètode EMAT, Ludiletras i PDB (Projecte de desenvolupament bàsic).