Pla d’Innovació

Dins de l’Atenció a la Diversitat i atenent a la normativa vigent apliquem la Pedagogia Salesiana que se basa en l’aplicació de metodologies actives que respecten els diferents interessos, motivacions, ritmes d’aprenentatge i habilitats dels alumnes:

 • Metodologia del Treball Cooperatiu.
 • Rutines de pensament
 • Mapes mentals
 • Mandales temàtics
 • Rúbriques d’avaluació
 • TIC
 • Gamificació
 • APS
 • Intel·ligències múltiples:o EMATo Ludiletraso Bitsd’intel·ligència

  o PDB