E.Infantil

En l’etapa infantil treballem l’estimulació de les intel·ligències múltiples perquè cada ésser humà té una combinació única d’intel·ligències.

“No tot el món té els mateixos interessos i capacitats; no tots aprenem de la mateixa manera” (Gardner, 1994). I aquesta ha de ser la base per a que l’escola cree una educació centrada en els alumnes.

Com Centre salesià donem prioritat a l’atenció a la diversitat i per això, considerem que s’han d’incloure oportunitats per potenciar aquelles intel·ligències en les que cada alumne presenta majors capacitats. Per altra part, suposa donar resposta a la diversitat d’estils d’aprenentatge existents a través de la combinació de propostes verbals, icòniques, musicals, espacials i matemàtiques i també les relacionades amb la intel·ligència emocional, intrapersonal e interpersonal i amb el cos i el moviment”.

Una gran diversitat d’alumnes, que no estan motivats per aprendre o que no saben centrar la seua atenció a l’aula, requereixen incorporar metodologies més actives com l’aprenentatge cooperatiu, les rutines i destreses del pensament, el treball per projectes, l’aprenentatge reflexiu.

El model de treball basat en les Intel·ligències Múltiples està estretament lligat amb els principis i finalitats del Currículum d’ Educació Infantil i amb el Projecte Educatiu com a Centre Salesià, principalment perquè tots busquen com objectiu final el desenvolupament integral del xiquet.
Ademés dona oportunitats a tots els alumnes, ressalta les diferents capacitats de les persones, afavoreix el treball per projectes, possibilita el treball cooperatiu, atorga especial importància al desenvolupament emocional, afavoreix la participació, motivació i autonomia de l’alumne, així com l’atenció a la diversitat, fomenta la creativitat dels alumnes i promou el aprendre a aprendre, aprendre a conviure i aprendre a ser.

Aquest procés d’estimulació es treballa a través del mètode EMAT, Ludiletras i PDB (Projecte de desenvolupament bàsic).