Equip Directiu

L’equip directiu del centre és l’òrgan col·legiat que dona cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes i col·labora amb el/la Titular i el/la director/a de l’organització, direcció i coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors. 

A més de les funcions tècniques i de realització de documentació que té encomanades, s’encarrega de que el centre funcione com una unitat, que l’alumnat reba una educació integral i una proposta cristiana, dins d’un itinerari coherent al llarg de totes les etapes, el que implica al seu torn atendre, a més de l’educació reglada, l’admissió, el temps lliure i extraescolar, els serveis i l’atenció després de deixar el centre.

Una altra de les seues missions més importants és la d’acompanyar a tot el personal del centre i animar-los en el compliment de les seues funcions pròpies, així com la de resoldre els problemes organitzatius que vagen eixint, atendre les demandes de l’administració i les famílies, etc.  

Aspectes 

  •  Avaluar contínuament el funcionament de tot el centre, fent que es realitzen i es posen en marxa plans de millora d’allò que no funciona bé, millorant així l’eficàcia del centre en el compliment de la seua missió. 
  •  Pensar en el futur, fent que s’innove i s’inicien els canvis necessaris perquè el Col·legi estiga a l’avantguarda i vaja conformant la visió que es pretén aconseguir.  
  • Vetllar perquè en totes les accions que es fan al centre estiguen presents els valors Salesians que fan de totes les persones relacionades amb el Col·legi bons cristians i honrats ciutadans.

Director i Titular  

Vicent Bou Viel  

vicent.bou@salesianes.org  

És el representant de la Inspectoria al Col·legi, davant el professorat, les famílies i les autoritats eclesiàstiques i civils, a més de, com a director, dirigir i coordinar totes les activitats educatives de les diferents etapes.

Cap d’estudis ESO

Isabel Oller Claver

isabel.oller@salesianes.org  

Dirigeix i coordina les activitats educatives curriculars i complementàries de l’ESO, responsable, entre altres coses, d’horaris de l’etapa, programacions didàctiques, metodologia, assistència i disciplina de l’alumnat i de dirigir els Claustres d’etapa.  

Cap d’estudis INF / PRI  

María Lloret

maria.lloret@salesianes.org  

Dirigeix i coordina les activitats educatives curriculars i complementàries de l’EDUCACIÓ INFANTIL i l’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, responsable, entre altres coses, d’horaris de l’etapa, programacions didàctiques, metodologia, assistència i disciplina de l’alumnat i de dirigir els Claustres d’etapa.

Directora de la Comunitat

Mercedes Aldaz

mercedes.aldaz@salesianes.org  

Té com a missió dirigir i animar la Comunitat de Germanes Salesianes de Sueca, i en tant que el Col·legi depén d’aquesta comunitat, com una més de les seues propostes, també ho fa de la seua Directora.  

Responsable de la Pastoral de l’Escola

Mario Piera      

mario.piera@salesianes.org

És el responsable de la coordinació i del desenvolupament dels aspectes evangelitzadors escolars i extraescolars del Projecte Educatiu del Centre.

Administrador

Xavier Alafarga  

xavier.alafarga@salesianes.org

Responsable de l’administració i secretaria general de l’Escola