Equip Directiu

L’equip directiu del centre és l’òrgan col·legiat que dona cohesió i continuïtat a l’acció educativa que es realitza en les diferents etapes i col·labora amb el/la Titular i el/la director/a de l’organització, direcció i coordinació de l’acció educativa realitzada pels diferents equips de mestres i professors. 

A més de les funcions tècniques i de realització de documentació que té encomanades, s’encarrega de que el centre funcione com una unitat, que l’alumnat reba una educació integral i una proposta cristiana, dins d’un itinerari coherent al llarg de totes les etapes, el que implica al seu torn atendre, a més de l’educació reglada, l’admissió, el temps lliure i extraescolar, els serveis i l’atenció després de deixar el centre.

Una altra de les seues missions més importants és la d’acompanyar a tot el personal del centre i animar-los en el compliment de les seues funcions pròpies, així com la de resoldre els problemes organitzatius que vagen eixint, atendre les demandes de l’administració i les famílies, etc.  

Aspectes 

  •  Avaluar contínuament el funcionament de tot el centre, fent que es realitzen i es posen en marxa plans de millora d’allò que no funciona bé, millorant així l’eficàcia del centre en el compliment de la seua missió. 
  •  Pensar en el futur, fent que s’innove i s’inicien els canvis necessaris perquè el Col·legi estiga a l’avantguarda i vaja conformant la visió que es pretén aconseguir.  
  • Vetllar perquè en totes les accions que es fan al centre estiguen presents els valors Salesians que fan de totes les persones relacionades amb el Col·legi bons cristians i honrats ciutadans.

Director General

Vicent Bou Viel  

vicent.bou@salesianes.org  

És el representant de la Inspectoria al Col·legi, davant el professorat, les famílies i les autoritats eclesiàstiques i civils, a més de, com a director, dirigir i coordinar totes les activitats educatives de les diferents etapes.

Directora Pedagògica ESO

Isabel Oller Claver

isabel.oller@salesianes.org  

Dirigeix i coordina les activitats educatives curriculars i complementàries de l’ESO, responsable, entre altres coses, d’horaris de l’etapa, programacions didàctiques, metodologia, assistència i disciplina de l’alumnat i de dirigir els Claustres d’etapa.  

Directora Pedagògica INF / PRI  

María Lloret Perelló

maria.lloret@salesianes.org  

Dirigeix i coordina les activitats educatives curriculars i complementàries de l’EDUCACIÓ INFANTIL i l’EDUCACIÓ PRIMÀRIA, responsable, entre altres coses, d’horaris de l’etapa, programacions didàctiques, metodologia, assistència i disciplina de l’alumnat i de dirigir els Claustres d’etapa.

Directora de la Comunitat

Mercedes Aldaz Ezcurra

mercedes.aldaz@salesianas.org  

Té com a missió dirigir i animar la Comunitat de Germanes Salesianes de Sueca, i en tant que el Col·legi depén d’aquesta comunitat, com una més de les seues propostes, també ho fa de la seua Directora.  

Responsable de la Pastoral de l’Escola

Mario Piera Gomar      

mario.piera@salesianes.org

És el responsable de la coordinació i del desenvolupament dels aspectes evangelitzadors escolars i extraescolars del Projecte Educatiu del Centre.

Administrador

Xavier Alafarga Tomás  

xavier.alafarga@salesianes.org

Responsable de l’administració i secretaria general de l’Escola